Op school heb je regelmatig buitenschoolse activiteiten, zoals uitstapjes, excursies, schoolreisje, schoolkamp of een sportdag. Wat betekent dat voor de BHV? Moet BHV geregeld zijn tijdens deze buitenschoolse activiteiten?

Buitenschoolse activiteiten en de Arbowet

Een schoolreis, excursie of sportdag is werkgerelateerd. BHV is onderdeel van de Arbowet en de Arbowet is van toepassing voor ieder die in een gezagsrelatie werkgever-werknemer zit. Medewerkers van de school die meegaan op schoolreis of naar een andere buitenschoolse activiteit, vallen onder de strekking van de Arbowet. Dat betekent dat de BHV-wetgeving van kracht is en dat BHV geregeld moet zijn.

Buitenschoolse activiteiten en de zorgplicht

Leerlingen vallen onder het algemeen niet onder een gezagsrelatie, zoals bedoeld in de Arbowet. Uitzondering zijn bijvoorbeeld studenten die een stage in een bedrijf lopen. De student valt dan onder de BHV van het stagebedrijf.

De schoolleiding heeft wel een wettelijke zorgplicht voor leerlingen. De leiding is aansprakelijk volgens het Burgerlijk Wetboek. Dit is niet vastgebonden aan een locatie. Kortom: als er een buitenschoolse activiteit is, heeft de school een zorgplicht. En onder die zorgplicht valt bijvoorbeeld het opstellen van een veiligheidsprotocol, waarin zaken zijn vastgelegd als: wie er in geval van nood bereikbaar is, wat de risico-inventarisatie van de activiteit is, wie verantwoordelijk is, wie proces-verbaal opmaakt bij incidenten en wie eerste hulp verleent bij ongevallen.

Een school kan te allen tijde aansprakelijk worden gesteld als zich een calamiteit voordoet. Zeker als blijkt dat niet is voldaan aan de zorgplicht. Hierbij wordt dus ook altijd gekeken naar de eventuele aanwezigheid van BHV.

BHV en buitenschoolse activiteiten: samenvattend

  • Als er medewerkers meegaan tijdens de buitenschoolse activiteit, is de BHV-wetgeving van kracht. Dat betekent dat BHV geregeld moet zijn.
  • Daarnaast heeft de school een wettelijke zorgplicht en is dus verantwoordelijk voor de aan haar toevertrouwde leerlingen. De school kan aansprakelijk worden gesteld als zich een calamiteit voordoet. Is niet aan de zorgplicht voldaan, dan zal dit zwaar meewegen. Ook vanuit de zorgplicht is het dus aan te bevelen om BHV en/of EHBO geregeld te hebben.

Contactformulier

beveiligd met reCAPTCHA. Privacy - Voorwaarden