Zo ziet de BHV-organisatie eruit

Iedereen die taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rondom bedrijfshulpverlening heeft, behoort tot de bhv-organisatie. Om welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden het gaat, is schriftelijk vastgelegd. Daarnaast is vastgelegd bij wie de taken zijn belegd en welke bevoegdheden de bhv’ers hebben bij een calamiteit. In het bijzonder wie bevoegd is om te bepalen welke maatregelen genomen worden. In zo’n situatie heeft de bhv’er een hogere bevoegdheid dan reguliere leidinggevenden. De bhv-organisatie bestaat uit het hoofd bhv, de ploegleider bhv en de bhv’ers. Hun rollen lichten we hieronder toe.

BHV Rollen

Hoofd BHV

Voor de veiligheid binnen je bedrijf is het essentieel dat de bedrijfshulpverleningsorganisatie goed functioneert. Het hoofd bhv is hier verantwoordelijk voor. Hij zet, in overleg met de bedrijfsleiding, het beleid op het gebied van bedrijfshulpverlening op touw. Daarnaast neemt hij maatregelen om risico’s bij incidenten te voorkomen of, als dat onverhoopt niet lukt, zo veel mogelijk te beperken. Verder dient hij ervoor te zorgen dat de bhv-organisatie een incident doeltreffend kan bestrijden en hulp kan bieden totdat de hulpdiensten het overnemen. Ook het organiseren van structurele oefenmomenten met de bhv’ers behoort tot het takenpakket van het hoofd bhv.

De precieze invulling van de rol van het hoofd bhv hangt af van de grootte en de complexiteit van de organisatie. Bij bedrijven die meerdere vestigingen hebben, heeft hij vooral een beleidsmatige rol. Bij calamiteiten neemt hij plaats in het crisisteam.

De taken/verantwoordelijkheden van het hoofd bhv op een rijtje.

Het hoofd bhv:

 • Geeft invulling aan de bhv-taken, zoals arbobeleid en RI&E, die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen.
 • Zet een bhv-organisatie op en beheert deze.
 • Verzorgt opleiding en oefening voor de bedrijfshulpverleners.
 • Communiceert met werkgever, medewerkers en de professionele hulpverleningsdiensten.

Ploegleider BHV

Heb je meerdere bhv’ers in dienst? Dan is het slim om minimaal één ploegleider op te leiden. Deze geeft leiding aan het bhv-team binnen jouw organisatie. De ploegleider dient de inzet van bhv’ers met behulp van de juiste communicatie en middelen in goede banen te leiden. Daarnaast is hij tijdens een incident de leidinggevende bhv’er en het aanspreekpunt voor andere bhv’ers. Het is zijn taak om de ontstane situatie te beoordelen en maatregelen te nemen. Hierbij stuurt hij de bhv’ers aan. Na afloop van het incident evalueert de ploegleider de gang van zaken met de betrokken bhv’ers. Er is alleen een ploegleider bhv nodig in meer complexe situaties, waarbij meerdere bhv’ers aangestuurd moeten worden. Om zijn rol goed te kunnen vervullen, heeft de ploegleider bhv een aanvullende opleiding gevolgd. Hij is degene die opdracht geeft tot verkenning en ontruiming. Hierbij kan hij de reguliere leidinggevende ‘overrulen’.

De taken/verantwoordelijkheden van de ploegleider bhv op een rijtje.

De ploegleider bhv:

 • Vertaalt het bhv-beleid naar de praktijk.
 • Past de wet- en regelgeving Bedrijfshulpverlening in de praktijk toe.
 • Geeft tijdens calamiteiten leiding aan een bhv-ploeg.
 • Bereidt een bhv-ploeg voor en traint deze.
 • Beheert en controleer de bhv-middelen, zoals alarmering en communicatiemiddelen.

Waar het hoofd bhv verantwoordelijk is voor het beleid, draagt de ploegleider bhv de verantwoording voor en/of houdt hij zich bezig met de uitvoering van het bhv-beleid binnen de organisatie. De opleiding tot ploegleider is alleen toegankelijk voor wie een geldig bhv-diploma heeft.

BHV’er

De bhv’er volgt bij incidenten aanwijzingen op van zijn ploegleider, volgt trainingen en neemt deel aan oefeningen.

De taken/verantwoordelijkheden van de bhv’er op een rijtje.

De bhv’er:

 • Zorgt voor de algemene veiligheid.
 • Voert bhv-taken uit om incidenten te bestrijden.
 • Verleent eerste hulp bij ongevallen.
 • Beperkt en bestrijdt brand en beperkt de gevolgen van ongevallen.
 • Alarmeert en evacueert in noodsituaties iedereen die aanwezig is in het bedrijf.

Aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening.

Tot slot nog een aantal algemene tips voor een goed functionerende bhv-organisatie:

 • Zorg ervoor dat de bhv’ers een goede opleiding en uitrusting hebben om hun taken uit te voeren.
 • Stuur de bhv’ers jaarlijks op herhalingscursus.
 • Zorg ervoor dat de bhv’ers evenredig verdeeld zijn over de verschillende locaties en de verschillende afdelingen van het bedrijf.
 • Let erop dat er altijd voldoende bhv’ers aanwezig zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen.
 • Stel medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan als bhv’er.
 • Verplicht niemand bhv’er te worden, maar laat mensen zich vrijwillig voor deze rol aanmelden.
 • Geef de bhv’er een jaarlijkse vergoeding voor zijn bhv-taken.