De BHV-verplichting staat in de Arbowet

  • Artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot BHV. Bedrijven zijn verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming.
  • In Artikel 15 van de Arbowet staat dat de werkgever zich moet laten ondersteunen door deskundige BHV’ers. Verder omschrijft dit artikel de taken van de BHV’ers en de verplichting tot opleiding van de BHV’ers.

BHV verplicht voor alle bedrijven

BHV is dus verplicht voor alle bedrijven met een of meer werknemers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Heb je een eenmanszaak? Alleen als je écht helemaal alleen werkt, heb je geen BHV nodig. Maar als je af en toe vakantiehulpen, bezoekers of klanten over de vloer hebt, moet je wel voor BHV zorgen.

Taken BHV

De naam zegt het al: een bedrijfshulpverlener (BHV’er) biedt hulp als er op een bedrijf een incident is. De taken van de BHV’er zijn volgens de Arbowet, artikel 15:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Een BHV’er is dus opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Aantal BHV’ers

Iedere medewerker binnen een bedrijf kan BHV’er zijn of worden. Het is ook van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de BHV’er afwezig is. De wet schrijft daarom voor dat er altijd genoeg BHV’ers aanwezig moeten zijn. Ook tijdens ziekte, verlof en vakantie van de BHV’er moet het veilig zijn en moet er iemand in actie kunnen komen bij een calamiteit. Wij adviseren daarom minimaal 2 BHV’ers op te leiden.

Bij het bepalen van het aantal BHV’ers moet je rekening houden met de volgende factoren:

  • De algemene en specifieke restrisico’s.
  • De in het bedrijf of instelling aanwezigen en hun mate van zelfredzaamheid.
  • Beschikbaarheid en opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten.
  • De aard, grootte en complexiteit van het gebouw.
  • Externe risico’s.

Op basis van de RI&E moet de werkgever het juiste aantal BHV’ers vaststellen. Uit de RI&E blijkt wat de restrisico’s in het bedrijf zijn. De BHV’er is er om de restrisico’s die niet kunnen worden voorkomen, af te dekken. Het gaat om ongevallen, branden en het evacueren van mensen. Meer informatie vind je op www.rie.nl.